Urząd Stanu Cywilnego - nie podlega rezerwacji elektronicznej

Zapraszamy do rezerwacji telefonicznej pod numerem (67)352-73-16

Sprawy obywatelskie

Dowody osobiste i ewidencja ludności
Działalność gospodarcza
Potwierdzenie Profilu Zaufanego

Podatki

Podatek: od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne (miasto)
Podatek: od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne (wieś)
Podatek: od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne
Podatek: od nieruchomości, rolny, leśny - księgowość i egzekucja
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
Podatek od środków transportowych - osoby prawne
Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatków
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców (miasto)
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców (wieś)
Pomoc publiczna w rolnictwie dla osób fizycznych
Zaświadczenie o wielkości i dochodowości gospodarstwa rolnego

Ochrona Środowiska

Utrzymanie zieleni
Decyzje z zakresu prawa wodnego
Gospodarka odpadami, utrzymanie czystości
Zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych
Utylizacja azbestu
Gospodarka odpadami (księgowość i windykacja)

Mienie komunalne

Zgłaszanie awarii
Stan techniczny budynków komunalnych
Remonty lokali
Rezerwacja targowiska
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości - miasto
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości - wieś, rolne
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Podziały nieruchomości
Nadanie numeru adresowego
Ewidencja mienia komunalnego
Przydział lokalu mieszkalnego
Należności czynszowe
Wieczyste użytkowanie, dzierżawy - księgowość i egzekucja

Inwestycje

Pas drogowy - zajęcie, lokalizacja urządzeń
Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu
Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Procedury związane ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego
Budowa, modernizacja, utrzymanie chodników oraz dróg
Zamówienia publiczne

Edukacja, kultura i sport

Organizacje pozarządowe
Współpraca z mediami i wydawnictwami
Kultura fizyczna i sport, nadzór obiektów sportowych

Inne

Sprawy związane z cmentarnictwem
Sprawy bezdomności zwierząt
Sprawy funduszu sołeckiego
Sprawy kadrowe
Szkolenia, wydatki administracyjne
Sprawy bhp, obrony cywilnej, OSP
Obsługa Rady Miejskiej Trzcianki
Koordynowanie i nadzorowanie działalności placówek oświatowych
Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych, zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Zezwolenia na wykreślenie hipoteki
Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych
Zaświadczenia stwierdzające stan zaległości w podatkach
Opłata parkingowa: księgowość i egzekucja
Zwrot opłaty skarbowej
Księgowość urzędu

Finanse

Opłata targowa - księgowość
Mandaty - księgowość i egzekucja

Spotkanie z kierownikiem

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Referat Finansowo - Budżetowy
Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
Referat Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Planowania i Inwestycji
Skarbnik
Sekretarz

Spis powszechny

Spis powszechny
O NAS

Zapraszamy do rezerwacji wizyty w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

DANE ADRESOWE

ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

tel. +48 67 352 73 04
ratusz@trzcianka.pl
http://www.trzcianka.pl

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 07:30-15:30

Wtorek: 07:30-15:30

Środa: 07:30-15:30

Czwartek: 07:30-16:30

Piątek: 07:30-14:30